10. ročník salónu krajinárskej fotografie Slovensko moje

S ú ť a ž n é p o d m i e n k y 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý občan s trvalým pobytom v SR 2. Počet max. 4 v každej kategórii, v prípade seriálov sa musia jednotlivé fotografie do tohto počtu zmestiť. K fotografiám treba priložiť vyplnený vstupný formulár. Ak ho autor nebude mať k dispozícii, formulár vyplní usporiadateľ (www.hexagon.sk). 3. Kategórie: A./ čiernobiela fotografia, min. formát 30x40 cm a odvodeniny B./ farebná fotografia, min. formát 30x 40cm a odvodeniny Fotografie, resp. pasparty nesmú presiahnuť rozmer 30x45 cm, a môžu mať hrúbku max. 2 mm. 4. Na rube fotografií musí byť uvedené: - názov fotografie - meno, priezvisko a adresa autora - kategória 5. Fotografie treba odoslať v pevnom obale (kolektívne zásielky sú vítané), na adresu: Fotoklub Hexagon Komárňanská ulica 10 940 64 Nové Zámky 6. Vstupný poplatok je 5,- € na autora, zásielky budú usporiadateľom vrátené na adresu odosielateľa. Poplatok môže byť priložený k zásielke alebo poslaný na účet č. 8830607/5200. V správe pre príjmateľa je potrebné uviesť meno odosielateľa. 7. Kalendár súťaže: Uzávierka: 25.09.2014 Porota: 27.09.2014 Výstava: 18.10. - 22.11.2014 Vrátenie fotografií: do 30.12.2014 8. Fotografie vyhodnotí odborná porota menovaná usporiadateľom. 9. Ocenenia: 1) 3 ceny v každej kategórii vo finančnej podobe: 1. cena 50 € 2. cena 35 € 3. cena 25 € a čestné uznania, 2) Cena Zväzu slovenských fotografov. Porota môže vyššie uvedené ocenenia pozmeniť Rozhodnutie poroty je konečné 10. Výstava sa uskutoční vo Výstavnej sieni Regionálneho osvetového strediska Nové Zámky. 11. K výstave bude vydaný katalóg, ktorý obdrží každý autor. 12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na bezplatné uverejnenie fotografií v rámci propagácie výstavy. 13. V prípade repríz výstavy organizátori vrátia vystavujúcim autorom fotografie až po ukončení poslednej reprízy. V Nových Zámkoch, 22.08.2014 Štefan Pirohár MZSF prezident FK Hexagon pirohar@hexagon.sk Porota: Miro G r e g o r, Hon. ZSF, AZSF, Výtvarný fotograf, Bratislava RNDr. Štefan P r ó n a y Nové Zámky DhDr. Ján Gyén Nové Zámky Tajomníci poroty Sandra S p r y ň o v á sprynova.s@gmail.com Jozef I v a n. ivan@hexagon.sk

Propozície sú na stiahnutie TU

 

Bleskovky:

 

Chystame sa inovovať stranku!

Už čoskoro!

 

» Nové fotografie v galérii Mariana Garaja
» Nové fotografie v galérii Jozefa Ivana

Meno:

Heslo:

La FIAP : Fédération Internationale de l'Art Photographique

Sponzori:

Mesto Nové Zámky
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch